گزاره های «پست مدرنیسم» در ذهن و زبان فروغ فرخزاد

نویسندگان

چکیده

پست مدرنیسم و پست مدرن ها برخلاف مدرنیسم، دنیای شبیه سازی شده است که به واقعیت شباهت دارد اما واقعیت نیست. آنها به باور خود در جهان تهی از خرد و حقیقت به بی معنایی و چند معنایی که خود نوعی بی معنایی و بی اعتنایی به دانش و علم است، رسیده اند و این خود تأکیدی است بر اصل شک اندیشی و تردید و لاجرم ناامیدی و یأس متعاقب و حاکمیت پوچی مطلق. حضور پست مدرنیسم در حوزه ادبیات و هنر به نوعی تقلید و دنباله روی می انجامد. انواع ادبی تقلید شدند و دیگر از بازآفرینی خبری نبود. قوانین و موازین سنتی بی اعتبار شدند. ادبیات پست مدرن در نهایت به آفرینشی از ژانرها و سبک ها و شیوه های روایتی می ماند که سیالیت، زودگذری، ناپایداری، اختلاط، بینامتنی، امتزاج (کولاژ) و تجزیه و پراکندگی مهمترین ویژگی های آن است. فروغ فرخزاد یکی از معدود شاعران ایرانی است که با سرودن دو مجموعه ی «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» به سرعت از مدرنیسم نیمایی گذر کرد و نشانه های پست مدرنیسم را به فراوانی در این دو مجموعه بکار گرفت. «بینامتنیت»، «ضد روایت»، «پراکندگی»، «سپید نویسی»، «پوچ گرایی»، «پارانویا»، «طنز»، «عدم قطعیت»، «تناقض گویی» و... از مهمترین گزاره های پست مدرنیستی است که در شعر فروغ به صورت عام و کم رنگ و در دو مجموعه مذکور به صورت خاص دیده می شود. این مقاله تلاشی است در جهت اثبات وجود رگه ها و نشانه های جریان ادبی پست مدرنیسم در اشعار فروغ فرخزاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodernism’s symptom in the Forough’s language and intelligence

چکیده [English]

Postmodernism in the contemporary world anxiously searches the trace of pessimistic view which crop up by some of modernists previously. This view point could be acknowledged as one kind of reflection in opposition to modernism honored toward technology and power of knowledge. Postmodernism in the literature area come to result with some sort of reproduction and imitation so that creativity and novelty were knocked down and literary genres were imitated and creation was forgotten. Rulers and principles were invalid. In the end, postmodernism could be accepted as narrative style which fluidity, transiently, intertxtuality, anti-narrative, disarrangement, mixture, discrepancy and decomposition are more important feature of this movement. Forough as distinguished poet in the Persian literature could be accepted as postmodernism poet so that during the composition of “Second berth” and “belief and trust on winter as a cold season” the reader can trace the clues of postmodernism in this volumes. Intertxtualiy, blank writing, Paranovia, absurdity, irony, uncertainty and inconsistency are famous sign which could be mapped out in her poetry. This article launches a trip for understanding and establishes the following of Forough to postmodernism’s as influential movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forough
  • postmodernism
  • blank writing
  • uncertainty and inconsistency