نگاهی نو به انواع مجاز و تصویرهای مجازی

نویسنده

چکیده

انسان پیش از آن که چیزی بر زبان بیاورد، ابتدا تصویری از مفهوم آن چیز در ذهن خود می‌سازد. بخش عمده‌ای از این تصوّرات، همان اندیشه‌هایی است که در ذهن شکل می‌گیرد امّا تصویر و تصوّر، حتّی مقدّم بر این اندیشه‌ها است و از طریق مکانیسم مرور و مشابه‌سازی و مقایسه و تطابق و تداعی‌های مکرّر همان تصویرها است که انسان به یک اندیشه دست پیدا می‌کند. بنابراین دیدن مقدّم بر اندیشیدن است و اندیشیدن نیز که توأم با تصوّر و تجسّم بخشی به تصویرها است مقدّم بر زبان است. پس تصویر تصوّر تفکّر تکلّم. بر این اساس، گزاره معروف «ای برادر تو همان اندیشه‌ای» با خود پیش و پسی دارد که مراتب پیشین آن عبارت است از: تصویر و تجسّم، و مراتب پسین آن: زبان و گفتار. اگر استعاره و تشبیه و تمثیل و نماد، به عرصه‌های تصویر و تصوّر و تداعی مربوط باشند، انواع مجاز ـ البتّه به غیر از مجاز مشابهت ـ به طور خاص در حوزه زبان قرار می‌گیرد. در این مقاله دسته‌بندی متفاوت‌تری از مجاز انجام گرفته است و تلاش نویسنده بر آن بوده است تا همه انواع چندین‌گانه مجاز در یک دسته‌بندی کوچک‌تر و ساده‌تر که عبارت است از مجاز ملازمت، مجاز مجاورت، و مجاز مشابهت به راحتی و به دور از هر نوع تکلّفی جا داده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new approach to classification of Metonymy and figurative images

چکیده [English]

Before producing speech, human beings create an image of the concept of what is to be said in their minds. A host of these conceptions form ideas in our minds but the image and concept are prior to these ideas and it is through reviewing, simile, comparison, analogy, and recurrent associations of the same images that we conceive an idea. Therefore, seeing precedes thinking and thinking that comes with conception and visualization precedes speech. So we have: picture concept thinking speaking. Accordingly the popular saying, “Oh Brother you’re the very thinking” has something before it, i.e. image and visualization and something after it, i.e. language and speech. If metaphor, simile, allegory, and symbol are related to the domain of image, concept, and visualization, all types of metonymy—except for resemblance—are specifically discussed in the arena of language. This paper seeks to offer a different categorization of metonymy and the author has meant to encompass multiple types of metonymy in this smaller and more manageable category: concomitant metonymy, metonymy of proximity, and metonymy of resemblance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prophetic metonymy
  • types of metonymy
  • concomitant metonymy
  • metonymy of proximity
  • and metonymy of resemblance