اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

نویسندگان

چکیده

استفهام حقیقی یکی ازانواع انشاءطلبی است که به منظوردریافت فهم حقیقت انجام می گیرد؛ اما بسیارپیش می آید که استفهام به نیت اغراض فرعی نیزطرح می شود؛ یعنی منظورپرسشگر فهم مطلبی که نمی داند، نیست. دقیقابه همین جهت است که به کاربردن استفهام در غرض های فرعی، تجاهل العارف نام داردو یکی از موضوعات بحث بر انگیز علم بلاغت است. البته بعضی آن را فنّ معانی و برخی دیگر آن را در فنّ بدیع می گنجانند .سعی ما در این مقاله بر آن است که اغراض اصلی وفرعی اسلوب استفهام را در قران کریم بیان نموده و حداقل یک شاهد برای هریک ازآنها ذکر کنیم .
پرسش های قرآنی بر دو دسته اند : برخی ازآنها از جانب خدا و برخی دیگر از زبان غیر خداست. از آنجا که خداوند به همه امور هستی علم دارد و هیچ سؤالی از جانب اونمی تواند برای طلب فهم باشد، قطعا تمام پرسش های الهی در مقوله تجاهل العارف می گنجد.ما در این تحقیق فقط به آن دسته از پرسش ها که از جانب خداست، می پردازیم تا اغراض پرسش های الهی معلوم گردد و مددکار مخاطبین در پیمودن صراط مستقیم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Secondary Purposes of Rhetorical Questions in the Holy Quran

چکیده [English]

Questions are real if they are about what we do not know. But, sometimes they are used for purposes other than this primary purpose. In such cases, they are referred to as rhetorical questions. Rhetorical questions are one of the controversial issues in rhetoric. Some scholars think that this area belongs to semantics some think it falls in the same area as figures of speech. This article intends to explores different purposes of rhetorical Questions in the Holy Quran and provide Quranic examples to support the claims. There are two kinds of questions in the Quran: questions posed by God and Questions narrated from others. As God is omniscient and never seeks information, all these questions must be considered as rhetorical questions. Therefore, to better understand the secondary purposes of these questions, we have examined only questions which are posed by God to help the audience follow the right path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questioning style
  • the Quran
  • Rhetoric
  • rhetorical question
  • secondary purpose