دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1390 
بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

صفحه 137-158

10.22075/jlrs.2017.1802

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی