کلیدواژه‌ها = هنجارگریزی
آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 159-186

10.22075/jlrs.2021.23428.1915

مهران صادقی گوغری؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور


جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 187-212

10.22075/jlrs.2019.14896.1238

محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی صفایی سنگری؛ سید حسن سیدنژاد جلودار


بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 235-260

10.22075/jlrs.2018.12506.1085

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 105-134

10.22075/jlrs.2017.2491

مهدی شریفیان؛ مصطفی مرتضائی کمری


بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 55-76

10.22075/jlrs.2017.6639.

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ نرجس مقیمی