دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-158 
5. بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها

صفحه 53-76

حمید جعفری قریه علی؛ مهسا کشاورز


7. زبان عامیانه در فیروزشاه نامه

صفحه 99-114

زهرا سیدیزدی؛ فرزانه حکیمی پور