دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-160 
1. بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

صفحه 7-32

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی