دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 7-160