دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تیر 1394 
سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی

صفحه 47-68

10.22075/jlrs.2017.1839

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد کازرونی