نگاهی به منابع الهام شاملو در تصویرپردازی

نویسنده

چکیده

تصویر یا ایماژ از اصلی‌ترین عناصر شعری است و هیچ تجربه‌ای از تجربه‌های انسانی بدون تأثیر و تصرف نیروی خیال ارزش هنری و شعری پیدا نخواهد کرد. از این روست که خیال در تعریفهای قدیم و جدید هماره عنصر اصلی شعر است. خیال شاعرانه هر اندازه نو و بدیع، و شخصی و فردی باشد، به همان میزان ارزش هنری بالایی دارد. فردیت و نوگرایی در تصویرپردازی از اساسی‌ترین ویژگی‌های شعر نوست. در این میان، نیما نظریه‎پردازی است که مباحثی را در این زمینه مطرح کرده است. از سوی دیگر شاملو، که از معتقدان به شیوه سخن‌پردازی نیما بود، با تأثیرپذیری از وی فردیت، نوجویی و عینی‌گرایی را وجهه همت خویش قرار داد. بر این اساس، در نوشتار حاضر بر آن  شدیم تا افزون بر بررسی کم‎و‌کیف ایماژهای شعری شاملو، نقش تصاویر را در تأثیرگذاری بر مخاطب و رسایی کلام او بسنجیم. همچنین توجه به جایگاه اسطوره‌ها در تصویرپردازی شاملو، آشنایی با منابع الهام و اهداف او از کاربرد اسطوره‌ها از دیگر موارد مورد توجه در این مقاله است. از سوی دیگر بسامد بالای اشارات به آیین‌های مسیحی و سودجستن از آن در تصویرپردازی، این وجه نیز بحث و بررسی شده است. حاصل اینکه اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذاری سخن شاملو، تصاویر شعری وی است. می‌توان گفت بخش قابل توجهی از گیرایی شعر این شاعر نتیجه تصاویر جاندار و امروزین ، فردیت‌گرایی و عینیت‌گرایی او در تصویرپردازی است. شاعر در تصویرسازی، با الهام از زندگی مدرن شهری، ذهنیت خود را هرچه بهتر به مخاطب انتقال داده و هم‌زمان با سودجستن از اسطوره‌ها، که حافظه تاریخی ملت و بخش ارزشمند فرهنگ بشری است، ایده‌ها و ذهنیات خود را به سهولت به مخاطب القا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review to the roots of shamlu’s poetic imagery

چکیده [English]

Imagery is one the fundamental elements in poetry. Innovation in imagery and emphasis on the individual points of view have an important effect on the rhetorical attribute of poem. Because of this we debate about this traits of shamlu’s poem. Individualism, objectivity and innovation are three traits of shamlu’s imagery which we discuss about it in this article. Then we mention examples of shamlu’s poems about roots of imagery.  One of the important roots of shamlu poetic imagery is the modern life. In shamlu’s poem, life of a modern cities artistically is reflected and a also poet with a perfect masterpiece invents contemporary images from this type of life can be seen. Beside this, shamlu attains in his poetic imagery to the myths. Mythology of shamlu contains more elements of Greek mythology. shamlu with assistance of myth, affair  as well as transition of his idea and point of view. Iranian myth is the other mythological root of shamlu’s imagery.in this section Ferdowses Shahname has an effect and shamlu with a usage of Iranian ancient heroes efforts influnce the addressees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shamlu
  • Poetic imagery
  • Modern poem
  • innovation in imagery
  • individualism in imagery