سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی

نویسندگان

چکیده

تکرار و دوران از محورهای اصلی شکل­گیری عناصر موسیقایی است. این الگو که در نظام موسیقایی شعر معاصر نیز تشخص دارد، سه حوزۀ موسیقی درونی، بیرونی و کناری را در بر می­گیرد. منزوی با تکیه بر این الگوها موسیقی اشعار خود را آفریده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی آرایه­های موسیقی­آفرین در غزل‌های مجموعۀ «حنجره زخمی تغزل» روش بکارگیری این عناصر و کارکردشان در اشعار منزوی را نشان دهد. یافته­های این پژوهش بیانگر این است که منزوی برای غنای موسیقی غزل خود شیوه­های متعددی را به کار می­گیرد، از جمله: توجه به تنوع اوزان عروضی، بکارگیری اوزان پرکاربرد، ایجاد تناسب معنا و درون‌مایه با اوزان عروضی ، بهره­گیری از جناس، تکرار، تضاد. کارکرد موسیقایی قافیه و ردیف سبب هم­آوایی در اشعار وی شده است. به طور کلی عناصر ساختار موسیقایی شعر منزوی در چهار ردۀ موسیقایی دسته­بندی می­شود؛ موسیقی بیرونی، موسیقی کناری، موسیقی درونی و موسیقی معنوی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poems Collection Structures of "HANJAREY ZAKHMI TAGHAZOL (The Sore Larynx Lyricism)" of Hussein Monzavi

چکیده [English]

Repetition and circle are the main axes of the formation of musical elements. This pattern is also found in the musical system of modern poetry and covers three inner, outer and aside music areas. Based on these patterns, Monzavi has created the music of his poems. This study aims to examine the music creator arrays in sonnets of the collection "HANJAREY ZAKHMI TAGHAZOL" (sore throat lyricism) and the method of using these elements and also their function in Monzavi poems has been shown. The findings of this research suggest that Monzavi use different ways for the musical richness of his own lyrics including: paying attention to the diversity of prosodic rhythms, employing useful rhythms, create proper meaning and thematic with the rhythm of prosody, pun utilizing, repetition, contrast, rhymes musical function that make his poems unison, totally, Monzavi poem musicality elements classified in four categories: Outer music, aside music, internal music and spiritual music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hossein Monzavi
  • Music Creator Elements
  • HANJAREY ZAKHMI TAGHAZOL" (Sore Throat Lyricism)
  • Outer Music
  • Aside Music
  • internal music