بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج

نویسندگان

چکیده

ادب فارسی ایران در اوایل قرن بیستم  به رمانتیسم روی می‌آورد. این امر از رمانتیک‌های فرانسوی و مساعد بودن فضای فکری و اجتماعی ایران که برای رشد چنین روحیاتی آماده بوده متأثر است و می‌توان آن را در مجموعه اشعار نیما و پیروان او و دسته‌ای از شاعران سنت گرا مشاهده کرد. هوشنگ ابتهاج از شاعران توانای معاصر است که غالب اشعار او از اصول حاکم بر مکتب رمانتیسم پیروی می‌کند. در این مقاله با شیوه توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی رمانتیسم در شعر او خواهیم پرداخت. وی در حوزه رمانتیسم فردگرا از «من» وجودی خویش سخن می گوید و در رمانتیسم جامعه­گرا، سخن «من» را در قالب «ما» ریخته و از جامعه می­سراید. مهم‌ترین زمینه‌های اندیشه‌های رمانتیکی در شعر ابتهاج عبارت‌اند از: عشق، غم و اندوه، یادکرد مرگ، حدیث نفس، وطن، طبیعت‌گرایی، امید، آرمان گرایی.

کلیدواژه:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romanticism in the Poetry of Hushang Ebteaj

چکیده [English]

Literary school of romanticism was founded in the nineteenth century by breaking the fetters of classical school. Preference of feeling to wisdom, tendency toward nature and homeland and also dealing with feelings such as love-grief-and naturalism were among the major changes of this school. H. E   is one of the great contemporary poets and principles of romanticism govern most of his poems.  Most important areas of romantic thoughts in the poetry of H. E include:  love - grief- remembrance of the death – soliloquy – homeland -naturalism- hope- idealization. H. Ebtehaj writes of his existential "I" in the field of individualistic romanticism and talks of "I" in the form of "We" in society-oriented romanticism, and speaks about community. Romanticism in the poetry of H.E will be studied in a descriptive and content analysis way in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romanticism
  • nature
  • love
  • Hushang Ebtehaj
  • Contemporary Poetry