دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، زمستان 1393 
1.  جلوه های تشخیص در تشبیه

صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی