دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، دی 1393 
 جلوه های تشخیص در تشبیه

صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی