بررسی عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار میرزادهعشقی

نویسندگان

چکیده

منتقدان در بسیاری از کتب نقدی و تحلیلی دوره مشروطه، بر این نکته اذعان دارند که شعر این دوره با وجود داشتن مضامین نو و تلاش شاعران برای تجدد ادبی، از نظر زبانی عوامانه است و همین عوام­گویی سبب شده تا در دیوان شعری بسی از شاعران این عهد، اغلاط و عیوبی که مخالف با روح فصاحت و بلاغت زبان فارسی است، دیده شود. یکی از شاعران این عهد که چندان از این نقیصه به دور نیست و در معرض نقد منتقدان قرار گرفته، میرزادهعشقی است. بیشتر منتقدان تنها به عیوب کلی این شاعر بدون ذکر شواهد بسنده کرده­اند. از این­رو ما در این مقاله با ارائه شواهد، به بررسی صحت و سُقم این مدعا پرداخته­ایم. از رهرو همین بررسی­ها درمی­یابیم که بزرگ­ترین عیب فصاحت میرزادهعشقی در سطح کلمه، مخالفت قیاس صرفی و غرابت استعمال است که گاهی منجر به تنافر حروف و کراهت در سمع نیز می­شود. در سطح کلام نیز مخالفت قیاس نحوی، بیشترین عیب زبانی این شاعر را تشکیل می­دهد و عیوب دیگر چندان برجستگی خاصی در اشعار این شاعر انقلابی ندارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Eloquent and Rhetorical Errors in Mirzadeh Eshghi's Poems

چکیده [English]

The most literary critics confirm that the poetic language of Mashrooteh movement is the ordinary one, in spite of its new themes and poetic creativities. Therby, its ordinary language causes the eloquent errors which are opposite of the Persian language standards. Mirzadeh Eshghi is one of those poets who made the mentioned errors. On controry of the prior studies which looks at it generrally, this research involves the studying of eloquent errors in Eshghi's poem specifically. Therefore we understand that, in the level of word, analogy and barbarism are great errors in Mirzadeh Eshghi's poem so that it leads to cacophony. In level of sentence, also, solecism is the prevalent error in his poet. The  usage of other   eloquent errors are less than the mentioned ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirzadeh Eshghi
  • Constitutional Movement
  • Error
  • eloquence
  • Rhetoric