دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1389 
5. تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی

صفحه 109-128

10.22075/jlrs.2017.1787

احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مهدی صراحتی جویباری