نقش‌های ناهمگون در کلمات مکرّر همسان

نویسنده

چکیده

زبان کارکردهای گوناگونی دارد و کارکرد آن با توجه به شگرد و مقاصد ‏گوینده متفاوت خواهد بود. زبان نوشتاری روزنامه با یک اثر علمی ـ تخصصی ‏دیگرگونه است. هم‌چنین زبان شاعرانه، بی‌شک با عناصری که در یک نوشته‌ی ‏ارجاعی مستقیم به‌کار می‌رود، یکسان نخواهد بود؛ حتّی، زبان شاعران یا ‏نویسندگان در یک موضوع واحد نیز تفاوت‌هایی خواهد داشت. این تفاوت‌ها در ‏استخدام واژگان و ترکیب و هم‌نشین‌سازی آن‌ها، خود را نشان می‌دهد. مولوی از ‏جمله‌ی شاعرانی است که زبان شعر او ویژگی‌های خاص خود را دارد. یکی از آن‌ها ‏داشتن کلمات مکرّر در تمام مقوله‌های زبانی است و این مقوله‌ها افزون بر شمول ‏تمام انواع، از جهت نحوی نیز قابل بررسی است. مطلبی که در دستور زبان‌ها بدان ‏توجه نشده است و به نقش همگون آن‌ها اشاره نگردیده است. این مقاله می‌کوشد ‏تا شگرد هنری مولوی را در پرورش تکرار و کاربرد آن‌ها در نقش‌های ناهمگون ‏نشان دهد. ویژگی‌ای که از خصایص عمده‌ی زبان شعری مولوی به‌شمار می‌آید. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heterogeneous Roles in Homogeneous ‎Repeated Words

چکیده [English]

Language plays different roles and it serves various ‎purposes according to the speaker's intention and techniques. ‎The written language of papers is different comparing to ‎other technical-scientific works. In addition, poetical ‎language is not certainly the same as the elements used in the ‎writings of direct speech. More important, there are a lot of ‎differences in the language used by authors or poets in a ‎single subject. These differences are revealed in the choice of ‎words, synthesis, or substitution of the words i.e. the ‎syntactic or paradigmatic relationship of the words. Mowlana ‎is considered to be a poet whose poetic language special ‎features. One of those features is using repeated words in all ‎linguistic categories which can be examined syntactically. An ‎issue that has been overlooked in the grammar of languages ‎and its homogeneous roles were neglected. This study is an ‎attempt to examine Mowlana's artistic techniques developing ‎the repetition of words and to investigate its application in ‎heterogeneous roles of the words. These are the ‎distinguishing features of Mowlana's poetic language. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • grammar
  • heterogenous roles
  • Shams sonnets
  • repetition in poetry
  • ‎Mowlana