بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی

نویسندگان

چکیده

رنگ به‌عنوان یک عنصر مؤثّر در احساسات و روابط میان موجودات از ‏دیرباز تاکنون مورد توجّه بوده است. از نظر روان‌شناسان رنگ‌ها در حالات روحی ـ ‏روانی افراد مؤثر هستند و می‌توان از طریق گرایش افراد به رنگ‌‌ها تا حدودی به ‏شخصیّت درونی آن‌ها پی ‌برد. شاعران نیز از گروه افرادی هستند که از عنصر ‏‏«رنگ» در آفرینش واژه‌ها، تصاویر شاعرانه، بیان مفاهیم و هم‌چنین زیبا کردن اثر ‏خود استفاده‌های زیادی می‌کنند. خاقانی یکی از شعرایی است که بــه کثرت از این ‏پـدیـده استفاده کرده است. خاقانی علاوه بر تصویرسازی، درکاربرد واژه‌ها، ‏اصطلاحات و انتقال مفاهیم از رنگ استفاده کرده است. در این مقاله سعی بر آن ‏است تا رنگ، چگونگی استفاده از آن و هم‌چنین کاربردهای آن در هنر شاعری او ‏بررسی شود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining of colour Element in Khaghani s ‎poetical Works

چکیده [English]

Many years ago, colour as an effective element has been ‎considered in feelings and relations among creatures. At the ‎light of psychologists, colours are effective on mental-‎psychological conditions and we can understand the internal ‎personality of people by their tendency of colours.‎
Poets use colour elements for elaborating their works ‎and also for exploiting words, poetic pictures and describing ‎concepts. Khaghani is one of the poets that used this ‎phenomenon, frequently. In this article, we try to consider ‎colours, quality of its use and also its usages in his poetic art. ‎In addition to image-making, Khaghani has used colour in ‎usage of words, expressions and concepts transferring.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • khaghani
  • Colours
  • personality
  • poem‎