کلیدواژه‌ها = کنایه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تیرگی زبانی دانشجویان؛ چگونگی و چرایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-232

10.22075/jlrs.2019.17002.1408

قدسیه رضوانیان


2. نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 223-250

10.22075/jlrs.2018.11329.1035

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


3. بلاغت توریه و تفاوت آن با توجیه و کنایه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-116

10.22075/jlrs.2017.6635.

فاطمه صحرایی سرمزده


4. جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-106

10.22075/jlrs.2017.1793

وحید سبزیان پور؛ صدیقه رضایی؛ سمیره خسروی