کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
گفتمان مکالمه ای، روشی در تحلیل مکالمه در متون روایی و تاریخی

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 357-384

10.22075/jlrs.2021.21077.1756

لیلا نوروزپور؛ مهدی محمدی نژاد؛ نفیسه قربان پور


بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی


موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 107-136

10.22075/jlrs.2017.1808

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی