دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392 
7. بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار

صفحه 169-192

مرتضی محسنی؛ سیاوش حق جو؛ عفت سادات غفوری