زبان نمادین شعر اخوان، محملی برای ارتقای قوّت بیان و تأثیر در ذهن مخاطب

نویسنده

چکیده

تغییر مسیر نیما از رمانتیسم فردی به سمبولیسم اجتماعی، که توام با پالایش و آمیخته با تأمل عمیق شاعرانه بود، موجب شکل­گیری این جریان تازه (سمبولیسم اجتماعی) در شعر جدید فارسی شد. به دنبال نیما عده­ای از شاگردان او که به سبب آراسته شدن شعر به ابهام هنری و عمق و چند صدایی بودن آن، تمایلی به ابراز احساسات و دریافت­های خود از مسائل سیاسی و اجتماعی با وضوح و صراحت بیان نبودند، نمادپردازی را – که عبارت است از گریز از عینیت و رسیدن به ذهنیّات – وجهه همّت خود قرار دادند. شکوه و عظمت اخوان و شکوفایی استعداد هنری او مصادف با چنین مقطع حسّاس تاریخی و ادبی بود. او به دلیل آشنایی با بدعت­ها و بدایع نیما و پشتوانه­های عظیم مطالعاتی توانست مرز میان شعار و رمز ماندگاری و ناپایداری آثار هنری را به خوبی تشخیص دهد؛ در نتیجه وی در عرضه داشت اجتماعیّات و تاثیرات اجتماعی کوشید تا از طریق بیان نمادین، شعر خود را از افتادن در ورطه روز و روزنامگی، دور گرداند و به آن پوشش هنری بخشد.

تلفیق زبان کهن خراسانی با زبان محاوره­ای و نیز بیان رمزآمیز و نمادگرایانه در ستایش حسرت آلود اخوان از مظاهر فرهنگ و تمدن گذشته ایران و انتقاد از جامعه روشن فکری جدید و نیز شکاکیات و یاس و نفرت او از فضای ایجاد شده پس از شکست نهضت ملّی، تاثیر بسیار بالایی دارد. در اشعار سمبلیک اخوان – اعم از روایی و شهودی – ابهام هنری و بیان نمادین موجب می­شود که نه تنها نام اشعار و اجزای آن، بلکه کل شعر قابلیت تفسیر و تأویل­پذیری داشته باشد. در این میان نباید از بسامد بالا و نیز نقش محوری عناصر طبیعت، قصه­های عامیانه، اسطوره­ها و قهرمانان تاریخی در ایجاد شعر نمادین غفلت ورزید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The symbolic language of Akhavaans poem, a place for promoting the force of expression and its influence on readers’ mind

چکیده [English]

The changing of Nima’s way from romanticism to social symbolism, which was associated with refining and mixed with deep poetic meditation, caused to form this new movement (social Symbolism) in new Persian poetry. Following Nima, some of his disciples who, in reason of the entrance of artist’s ambiguity in the poetry and his depth and polysemy, had no interest in expressing their understanding and interpreting political and social questions with frankness, resort to symbolization that means going away from objectivity and getting close to subjectivity. Magnificence and greatness of Akhavan and the inflorescence of his artistic talent was synchronizing it with such delicate historical and literal period. He could recognize the border between device and the secret of eternity of the artistic works because of his acquaintance with Nima’s innovations and creativities. In conclusion, he tried to expose the social questions and effects so, with a symbolic expression, he avoided his poetry from falling in to abyss of routine.

The composing of old Khorasani language with colloquial language and mysterious and symbolic expression has language and mysterious and symbolic expression has high affect an Akavan’s praise of the manifestations of culture and past civilization of Iran and critique of new intellectual society and also , his hatred of the atmosphere that was made after the defeat of National Movement. In Akhavan’s symbolic poetry, whether narrative intuitive, the artistic ambiguity and symbolic expression cause not only the name of poems and its elements, but also the whole poem has the ability of interpretation. Meanwhile, we should not neglect high frequency and also the essential role of the elements of nature, popular stories, myths and historical heroes informing symbolic poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhavan Sales
  • novel
  • Persian Poetry
  • symbolization aesthetic expression