رویکردی به ایهام در نفثه ‌المصدور زیدری نسوی

نویسندگان

چکیده

کتاب «نفثه المصدور» یکی از نمونه‌های عالی نثر فنّی و منشیانه قرن هفتم است. نویسنده این اثر با تسلّط کامل و بهره‌جویی از انواع صنایع لفظی و معنوی، هنر خود را در سخن‌آرایی آشکار ساخته است.

یکی از آرایه‌هایی که زیدری بسیار از آن بهره برده، ایهام است. ایهام در این اثر بیش‌تر در حیطه یک واژه به کار رفته است تا در حوزه یک جمله یا عبارت؛ و به دلیل تناسب شگرفی که بین واژه‌های متن جلوه‌گر است، ایهام تناسب از صنایع بارز این نثر منشیانه محسوب می‌شود.

در این جستار علاوه بر ایهام و ایهام تناسب، به ایهام تضاد و تبادر که زیر مجموعه ایهام تناسب است، پرداخته شده است. ایهام تامّ و استخدام نیز از مواردی است که مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach to amphibole in Zaydari Nasavi’s Nafthat-o-Almasdour

چکیده [English]

“Nafthat-o-Almasdour” book is one of the excellent examples of technical and stilted prose in the seventh century. The author of this work with complete mastery and benefit from a variety of literal and spiritual figures of speech has revealed his art in the word processing. One of the literary arrays which Zaydri has benefited greatly from it is amphibole. The amphibole in this work is used more in the domain of a word rather than a sentence of a phrase and due to the significant proportion which is revealed between the words of the text, proportion amphibole considers as obvious industries in this secretary prose. In this paper, in addition of amphibole and proportion amphibole, paradox amphibole and immediacy amphibole and opacity of the conflict which are a subset of proportion amphibole are discussed. Total amphibole and syllepsis amphibole are cases which are discussed too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nafthat-o-Almasdour
  • amphibole
  • proportion amphibole
  • total amphibole
  • syllepsis