مجاز از دیدگاه بلاغت

نویسنده

چکیده

مجاز مهم­ترین مبحث در علم بیان و به تعبیر بعضی از دانشمندان، بلاغت همه علم بیان است.

در منابع بلاغی بخشی از آن - که مجاز مفرد باشد - در علم بیان و بخشی از آن -که مجاز مرکب باشد- در علم معانی مطرح می شود.

مجاز مفرد بیشتر وجه معنی­شناسی دارد و جنبه تخیل آن کمتر است اما مجاز مرکب -که در بحث مجاز در کتاب های بلاغت کمتر بدان توجه می شود وجه شاعرانگی و تخیل قوی دارد.

در این مقاله بی آنکه به بعضی از جزئیات پرداخته باشیم کوشیده ایم تا بر اساس مهم­ترین منابع قدیم و جدید بلاغت مباحث اصلی مربوط به مجاز مفرد و مرکب را به اختصار یک­جا جمع کنیم تا شاید در آینده، بلاغت نویسان ما با تجدید نظر در شیوه تدوین مباحث علم بلاغت، مجاز را به دیدی کلی­تر بنگرند و به جنبه‌های تخیلی و شاعرانه مجاز بیشتر توجه کنند؛ زیرا در کتاب‌های کنونی - به تبع از بعضی منابع قدیم - بیشتر بر بحث معنی­شناسی آن تاکید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metonymy Basted on the Prespective of Rhetoric

چکیده [English]

Metonymy is the most important notion in rhetoric and exquisite and even, as seen by some scholars the whole of it. In rhetoric and exquisite, one part of metonymy, individual metonymy, falls into rhetoric and the other part, compound metonymy, falls into requisite.

Individual metonymy is mainly semantic and rarely imaginative. On the other hand, compound metonymy, mainly neglected in rhetoric books, is strongly poetic and imaginative.

Ignoring many details, this article uses the old and new rhetoric resources to gather the basic notions related to individual and compound metonymies. It is hoped that future rhetoricians change their method of compiling rhetoric resources and gain a more general view of metonymy and its imaginative and poetic aspects. In the present books, like the previous ones, semantic aspects are mainly focused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metonymy
  • truth
  • individual metonymy
  • compound metonymy
  • metaphor
  • simile
  • Mursal (simple) metonymy
  • Analogy
  • interest