کلیدواژه‌ها = علم معانی
کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 191-214

10.22075/jlrs.2022.27062.2094

یحیی طالبیان؛ غلامرضا مستعلی پارسا؛ حمید امینی اسالمی


ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی

دوره 13، شماره 29، آبان 1401، صفحه 133-160

10.22075/jlrs.2021.24100.1960

سیدنیام الدین حسینی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 141-158

10.22075/jlrs.2017.10542.1009

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد