نویسنده = قدسیه رضوانیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تیرگی زبانی دانشجویان؛ چگونگی و چرایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-232

10.22075/jlrs.2019.17002.1408

قدسیه رضوانیان


2. دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی


3. موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 107-136

10.22075/jlrs.2017.1808

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی