نویسنده = ام البنین نیکخواه نوری
بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 243-268

10.22075/jlrs.2022.27315.2113

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری


بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2020.18622.1563

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی