نویسنده = �������������� ��������
تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه»

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 133-158

10.22075/jlrs.2021.23065.1891

سید کمال شریفی؛ نرگس اسکویی؛ عزیز حجاجی کهجوق


سبک‌شناسی انتقادی «تاریخ ‌الوزراء»

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 109-136

10.22075/jlrs.2019.17414.1448

زهرا جعفریان؛ نرگس اسکویی