نویسنده = ���������� ��������������
طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 89-110

10.22075/jlrs.2017.1800

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده‌وند


بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 81-108

10.22075/jlrs.2017.1786

جهانگیر صفری؛ فخری زارعی