نویسنده = وحید سبزیان‌پور
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-106

وحید سبزیان پور؛ صدیقه رضایی؛ سمیره خسروی