نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 37-66

10.22075/jlrs.2020.18910.1588

فاطمه باباشاهی کوهانستانی؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان