نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی

دوره 12، شماره 23، بهار 1400، صفحه 37-66

10.22075/jlrs.2020.18910.1588

فاطمه باباشاهی کوهانستانی؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


2. تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-128

10.22075/jlrs.2019.15958.1316

سیما رحیمی؛ حسن ذوالفقاری؛ نسرین فقیه ملک مرزبان؛ حسنیعلی قبادی