نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تلمیحات اسطوره ای در بیان تجربه های عرفانی (بر اساس منطق الطیر عطار)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 345-368

10.22075/jlrs.2019.17727.1473

تمنا گل بابائی اصل؛ محمد غلامرضایی؛ احمد خاتمی؛ رقیه صدرایی