نویسنده = علی اکبر نورسیده
معناشناسی واژه «جدال» بر پایه هفت محور نظریه معناشناسی ایزوتسو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.22075/jlrs.2023.31636.2333

سکینه موسوی اصل؛ شاکر عامری؛ علی اکبر نورسیده


معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 299-322

10.22075/jlrs.2021.22473.1868

علی اکبر نورسیده؛ سیدرضا میراحمدی؛ ابوالفضل ترابی