نویسنده = ������������������ ��������
بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2017.6700.

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی