نویسنده = ������������������ ������������
معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 299-322

10.22075/jlrs.2021.22473.1868

علی اکبر نورسیده؛ سیدرضا میراحمدی؛ ابوالفضل ترابی


تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی