نویسنده = عبدالله حسن زاده میرعلی
نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص)

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 251-280

10.22075/jlrs.2020.17298.1440

کریم شاهسون؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ داود محمدی؛ سید حسن طباطبائی


بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 55-76

10.22075/jlrs.2017.6639.

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ نرجس مقیمی