سبک نثر معین الدین جوینی در نگارستان براساس سبک تکوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسئول)

10.22075/jlrs.2021.21442.1781

چکیده

دانش سبک‌شناسی از دانش‌های ادب فارسی است که از لحاظ تاریخی سابقة طولانی ندارد.این دانش، در ایران نیز به صورت علمی با پژوهش‌های محمدتقی بهار آغاز می‌شود. از نظر برخی از نویسندگان سبک‌شناسی تنها روشی است که قادر است تفاوت‌های فردی شاعران و نویسندگان را به صورت علمی نشان دهد و از طریق بررسی و تحلیل ویژگی‌های واژگانی، نحوی، ساختمان جمله‌ها، زبان مجازی، پیکرة زبانی نویسنده را توصیف و بیان می‌کند. در ادبیات اروپا نیز، لئو اشپیتزر آلمانی از سبک‌شناسانی است که در این زمینه نظریه‌پردازی کرده است. در پژوهش‌های سبک‌شناسی، سبک را به سه گونة دوره‌ای، ادبی، شخصی و تکوینی تقسیم می‌کنند. این پژوهش برآن است تا سبک شخصی معین‌الدین جوینی را در کتاب نگارستان بررسی نماید. هرچند این اثر نیز به روش گلستان سعدی نگاشته شده است؛ امّا در هر حال هر نویسنده دارای سبک خاص خود می‌باشد که منحصر به فرد است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد جوینی در بیان مسائل عرفانی، اخلاقی، مذهبی و ... از روش خاصی در حیطة زبانی، ادبی و فکری استفاده کرده است که سبک شخصی وی را از دیگر نویسندگان متمایز می‌کند.


کلید واژه‌ها: سبک‌ شخصی، لئو اشپیتزر، معین‌الدّین جوینی، نگارستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of Moinuddin jovini's prose style in developmental stylistic point of view

نویسندگان [English]

  • Narges Rezvani Moghadam 1
  • Iraj Mehraki 2
  • Azar Daneshgar 1
1 Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
The science of stylistics is one of the sciences of Persian literature that does not have a long history. This knowledge in Iran also begins scientifically with the research of Mohammad Taghi Bahār. For some writers, stylistics is the only way that can scientifically show the individual differences between poets and writers and describes and expresses the author through the study and analysis of lexical features, syntax, sentence structure, virtual language, linguistic body. In European literature, too, the German Leo Spitzer is one of the stylists who has theorized in this field. In stylistic research, style is divided into three types: periodic, literary, personal and developmental. This study intends to examine the personal style of Moinuddin Jovayni in the Negarestan. Although this work is also written in the way Golestan Saadi(saʿdi); But in any case, each author has his own style that is unique. The research method is descriptive and analytical. The research findings show that Jovayni has used a special method in expressing mystical, moral, religious, etc. issues in the field of linguistic, literary and thought that distinguishes his personal style from other writers.Keywords: Personal Style, Leo Spitzer, Moinuddin Jovini, Negarestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personal Style
  • Leo Spitzer
  • Moinuddin Jovini
  • Negarestan