معرفی و تحلیل نسخة خطی مطلع السعدین،‌ اثر بلاغی مل سیالکوتی وارسته و بررسی ویژگی‌های برجستة آن در بلاغت فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 2- گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (نویسنده مسئول) koobranodehi@gmail.com

10.22075/jlrs.2020.19435.1640

چکیده

نسخه‌های خطی، میراث ارزشمند پیشینیان است که با تصحیح درست و علمی آن می‌توان به متن نزدیک به اصل یک اثر دست یافت و از متون مؤلفان گذشته بهره جست. نسخه خطی مطلع السعدین اثری در موضوع بلاغت از سیالکوتی مل وارسته شاعر و نویسندة قرن دوازدهم هجری در شبه قاره هند است که با تصحیح منقح آن می‌توان غبار از چهرة یکی از آثار بلاغی این دوره زدود و به علاقه‌مندان و پژوهشگران این عرصه‌، ارائه کرد. از ویژگی‌های این اثر، می‌توان به نظر انتقادی نویسنده، عدم تقلید و تکرار نکردن مطالب کتاب‌های بلاغت پیشین اشاره کرد. همچنین نویسنده این کتاب توجهی ویژه به اشعار دورة خود، یعنی شعر سبک هندی نشان داده،چنان‌که بیشتر شواهد مثال‌ را از اشعار شاعران قرن‌های یازدهم و دوازدهم هجری برگزیده است. مطالعه این اثر میتواند ما را با وضعیت و کیفیت دانش بلاغت در شبه قاره هند آشنا سازد. در این مقاله، به معرفی نسخة خطی مطلع السعدین پرداخته شده است. روش این پژوهش، مطالعه، یادداشت‌برداری و گردآوری اطلاعات از منابع معتبر کتابخانه‌ای و هدف از آن، معرفی یکی از کتاب‌های بلاغی ارزشمند شبه قاره در قرن دوازدهم هجری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing and Analysis the Manuscript of the Matla Al-Saadin, a Rhetoric work of Sialkoti Mel Varasteh and Investigating of its Outstanding Features in Persian Rhetoric

نویسندگان [English]

  • shahla mahmodian 1
  • kobra nodehi 2
1 Department Of Persian Language and Literature,Gorgan Branch,Islamic Azad University,Gorgan,Iran
2 Department Of Persian Language and Literature,GorganBranch,Islamic Azad University,Gorgan, Iran (Corresponding Author) Koobranodehi@gmail.com
چکیده [English]

Manuscripts are a valuable legacy of ancestors whose correct and scientific correction can bring the text closer to the original of a work and take advantage of the texts of past authors. The manuscript of Matla Al-Saadin is a work on the rhetoric of 12th century poet and writer Sialkoti Mel Varasteh in the Indian subcontinent. One of the features of this work is the author's critical point of view, the lack of imitation and repetition of the contents of earlier rhetoric books. The author of this book also pays particular attention to the poetry of his era, the Indian style poetry, as most of the evidence points to the poetry of the eleventh and twelfth centuries. As more evidence have chosen an example from the poems of poets of the eleventh and twelfth centuries. Studying this work can inform us about the status and quality of rhetorical knowledge in the Indian subcontinent. In this article, we introduce the manuscript of Matla Al-Saadin. The method of this research is to study, record and collect information from authentic library sources and its purpose is to introduce one of the valuable subcontinent rhetoric books in the 12th century AH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manuscript
  • . Matla Al-Saadin
  • .Sialkoti Mel Varasteh
  • . Rhetoric
  • Subcontinent