تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مقاله، پس از شرح مختصری دربارۀ نزاری قهستانی و منظومۀ ازهر و مزهر وی، مقولههایی تحت عنوان سبک، سبک‌شناسی و سبک‌شناسی لایه‌ای تعریف ‌شده ‌است. سپس بر مبنای فرمول کوکران، از این منظومه نمونه‌گیری شد و بر اساس روش‌های آماری، مؤلّفه‌هایی چون ترتیب اجزای جمله‌ها، سبک و ساختمان جمله‌ها، طول جمله‌ها، وجهیّت، نقش معنایی جملات و صدای دستوری بررسی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد با آنکه این اثر منظوم است، امّا بیش از 60 درصد جملات، چیدمان طبیعی و معیار دارند. میانگین طول جمله‌ها 40/5 واژه است؛ درنتیجه، جملات کوتاه، روشن و صریح هستند.باتوجّه‌به اینکه 58/80 درصد جملات، ساده و مستقلّ‌اند، سبک این اثر گسسته ‌است. 09/90 درصد جملات، در وجه اخباری و نزدیک به 90 درصد جملات، خبری هستند که نشان‌دهندۀ قاطعیّت گزاره‌هاست. 10/73 درصد جملات، صدای فعّال دارند که باتوجّه‌به اینکه این منظومه، اثری غنایی- حماسی است و فاعلی کنشگر می‌طلبد، این درصد  (10/73)، طبیعی و به‌جا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Syntactic Layer Analysis of the Poetry Of Az-har and Maz-har from Nizari Qohestani

نویسندگان [English]

  • S.Mahdi Rahimi 1
  • Fereshteh Golsorkhi 2
  • Mohammad Behnamfar 1
  • Akbar Shayan Seresht 1
1 Birjand University
2 Birjand of University
چکیده [English]

In this article, after a brief description of Nizari Qohestani and the poetry of Az-har and Maz-har, the theoretical discussions such as style, stylistics, and layer stylistics are defined. Then based on Cochran formula and statistical methods, benchmarks such as the sequence of sentence components, style and structure of sentences, the length of sentences, and the perspective, the semantic role of sentences and imperative language is analyzed. The results of this research show that although this opus is a poetry, but more than 60 percent of the sentences have standard and natural structures. The average length of sentences is 5.4 words, which indicates short, clear and explicit sentences. 80.58% of the sentences are simple and independent, the style of this work is discrete. 90.09% of sentences are declarative and nearly 90 percent are predicative and 73.1 percent of the sentences have an active tone.  Considering that this poetry is an epic Gemini and needs an active subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • syntactic layer analysis
  • phonetic layer
  • Nizari Qohestani
  • Az-har and Maz-har