نویسنده = عباس سعیدی
تعداد مقالات: 1
1.  کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-104

یدالله شکری؛ عباس سعیدی