نویسنده = زینب طلایی
تعداد مقالات: 1
1. ترکیبات تصویری تلمیحی ملهم از آیات، احادیث و اساطیر در قصاید خاقانی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-108

محمد بهنام‌فر؛ زینب طلایی