نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 103-120

10.22075/jlrs.2017.1814

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی