نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 137-156

10.22075/jlrs.2017.1809

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری