نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 137-156

10.22075/jlrs.2017.1809

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری