بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان

نویسندگان

چکیده

این جستار به بحث درباره انواع تکرار بدیعی و معناشناختی در شعر تعلیمی با تکیه بر بوستان می‌پردازد. در این زمینه نخست تکرار از دید بدیع شناسان بررسی شده؛ سپس به پیوند دیالتیکی ذهن و زبان در شعر تعلیمی پرداخته شده است. در بخش سوم تکرار بدیعی در بوستان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی مقاله نوع جدیدی از تکرار که در قلمرو معناشناختی قرار می‌گیرد، در کلام سعدی معرفی و نشان داده شده که این نوع تکراردر محدوده علم معانی قرار دارد و در این شیوه هدف بیشتر، انتقال معنا و اندیشه از طریق کاربردهای زبانی است تا ایجاد موسیقی و حس زیبایی شناسانه در کلام. این نوع تکرار علاوه بر القای تأثیرات زیبایی‌شناسانه در متن، بیشترکاربردی زبان شناختی دارد و در حوزه علم معناشناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Repetition on the Eloquence of Bustan

چکیده [English]

This study is aimed at discussing the various types of rhetorical and semantic repetition in didactic poetry based on Bustan. To this end, it has primarily investigated repetition from the perspective of rhetoricians followed by the dialectic bond of language and mind in didactic poetry. In the third section, rhetorical repetition in Bustan has been scrutinized. At the end, a novel type of repetition in the area of semantics in Saadi’s discourse is introduced which reveals that this type of repetition is found in the area of semantics with the purpose of transferring information, meaning, and thoughts through linguistic functions than creating music and demonstrating aesthetic appeal in discourse. Hence, this kind of repetition enjoys more linguistic application besides inducing aesthetic influences in the text which is studied in the area of semantics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Didactic literature
  • didactic poetry
  • rhetorical repetition
  • semantic repetition
  • Saadis Bustan