نویسنده = ظاهری عبده‌وند، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 89-110

10.22075/jlrs.2017.1800

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده‌وند