نویسنده = ������ �������� �������������� ��������������
بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامّه (فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 39-70

10.22075/jlrs.2017.1798

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مهدی احمدی لفورکی