نویسنده = ���������������� ���������� ������
تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 229-256

10.22075/jlrs.2021.23470.1919

رضا طباطبایی عمید؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان