نویسنده = ������������ ����������������
معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 299-322

10.22075/jlrs.2021.22473.1868

علی اکبر نورسیده؛ سیدرضا میراحمدی؛ ابوالفضل ترابی