نویسنده = ������������������ ������������������
بررسی ردیف و جایگاه آن در غزلیات فارسی غالب دهلوی

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 81-106

10.22075/jlrs.2021.21929.1823

سیدابرار حسینی؛ عبدالغفور جهاندیده