نویسنده = ������������������ ���������� ����������
الگوی استعاری «نمونۀ اعلای عشق» در پیکرۀ لیلی و مجنون براساس الگوی عشقِ کووچش

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 261-284

10.22075/jlrs.2020.19293.1629

آزاده شریفی مقدم؛ میترا ایران نژاد؛ وحیده ابوالحسنی زاده