نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
سیر تاریخی و تطبیقی اغراق در بلاغت عربی و فارسی

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2020.18940.1589

علی اکبر کمالی نهاد؛ سهراب احمدی